SWT 146 – CHUYỆN ÍT CHỮ

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so” – Mark Twain.
(Không hẳn những điều bạn không biết đẩy bạn vào những rắc rối, mà là những chuyện bạn tin chắc chắn đúng nhưng không phải vậy) Tiếp tục đọc

Advertisements